جستجو
ارسال آگهی
ورود

همانگونه که بیان شد تخت بیمارستانی انواع مختلفی دارد که ویژگی های متفاوتی برای هر کدام از آنها تعریف می شود. این موضوع به صورت مستقیم به قیمت تخت بیمارستانی دست دوم نیز تاثیر می گذارد از این روز قیمت تخت بیمارستانی دست دوم از چند جهت می تواند متفاوت باشد.

برچسب ها

بیشتر بخوانید

ورودتبلیغ یار

جزئیات حساب توسط ایمیل تأیید خواهد شد.

رمز عبور شما را بازنشانی کنید.